Regulamin

 

Niniejszy regulamin skierowany jest do przedsiębiorców-osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Regulamin określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony sklepu reklamowego TOP123.pl

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY z dnia 03.11.2018 r. Sporządzone przez A-REK sklep reklamowy TOP123.pl

 

Publikacja poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) ma zastosowanie do wszelkich transakcji sprzedaży towarów i usług dokonywanych przez A-REK Agnieszka Moroz Wawrzeńczak, 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kochanowskiego 8 b

Agencja reklamowa A-REK Agnieszka Moroz Wawrzeńczak, nie prowadzi sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), tj. na rzecz osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, nie prowadzi także sprzedaży towarów i usług konsumpcyjnych.

Definicje:

1/ „Sprzedawca” – „A-REK” Agnieszka Moroz Wawrzeńczak, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kochanowskiego 8 b, NIP: 521-033-52-58, REGON:711557264

2/ „Kupujący” – przedsiębiorca-osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Spezdawca – „A-REK” Agnieszka Moroz Wawrzeńczak nie prowadzi sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny tj. na rzecz osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3/ „Towar” – usługi, rzeczy ruchome, dobra materialne dostarczone przez Sprzedawcę Kupującemu, zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, które zostało uprzednio zaakceptowane przez Kupującego albo zgodnie z pisemnym zamówieniem złożonym przez Kupującego, które zostało przyjęte przez Spółkę. Definicja ta nie obejmuje towarów konsumpcyjnych, Spółka nie prowadzi sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

4/ „Umowa” oznacza umowę sprzedaży towarów i usług, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, niezależnie od formy i sposobu zawarcia.

5/ „Dane publiczne” – strona internetowa jako utwór w całości oraz poszczególne i osobne zdjęcia, opisy i inne widoczne i niewidoczne podlegają ochronie prawnej. Rozpowszechnianie treści zawartej na stronie dozwolone jest jedynie za zgodą właściciela oraz zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. W przeciwieństwie do rozpowszechniania możliwe jest uzasadnione udostępnianie, w taki sposób, aby materiały były opatrzone opisem autorskim oraz osoby udostępniającej. Sposób udostępniania nie może powodować szkody na osobach trzecich ani łamać norm prawnych i ogólnie-społecznych.

6/ „Usługa” – ulotna, lecz dająca się opisać czynność niematerialna. Usługa przyczynia się do powstania określonego dobra, np. produktu, który powstaje z surowca.

7/ „Usługa produkcyjna” – wykonanie przedmiotu zlecenia – wykonanie artykułów w procesie produkcji indywidualnej, o charakterze pozbawionym cech produkcji wielkoseryjnej.

8/ „Artykuł” – przedmiot materialny powstały przez przetworzenie surowca i związane usługi niematerialne – z definicji regulaminu: „Towar”

1. Zamówienie

– Informacje zamieszczone na stronie internetowej TOP123.pl i udostępnianych przez nią opisach, zdjęciach, reklamach, ulotkach i innych publikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone ceną.
Wskazane wyżej publikacje i umieszczone przez Sprzedawcę na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a zawarte w nich informacje mogą w każdym czasie ulec zmianie.
Dlatego też Kupujący powinien dołożyć wszelkich starań w celu ustalenia, czy informacje są aktualne. Służą do tego wszystkie udostępnione przez Sprzedawcę kanały kontaktów.

– Sprzedawca realizuje zamówienia na podstawie pisemnej formy zlecenia sprzedaży, które składa Kupujący. Zazwyczaj używana jest forma elektroniczna – wiadomość e-mail przesłana na jeden z publicznych adresów e-mail Sprzedawcy. Znajduje się on na jej stronie internetowej w zakładce „Kontakt” – https://top123.pl/kontakt. Zamówienie powinno zawierać następujące dane: nazwa firmy, dokładny adres, numer NIP lub jego odpowiednik, określenie zamawianego towaru poprzez wskazanie jego rodzaju, nazwy lub numeru katalogowego, ilość towaru, termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
Zamówienie może być też złożone za pośrednictwem formularza przygotowanego przez Sprzedawcę, a znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce: https://top123.pl/

– Kupujący oświadcza, że dokonuje zamówienia z pełną świadomością czynu, a zamówione przez niego produkty bądź usługi są zgodne z jego zapotrzebowaniem i oczekiwaniami.
Kupujący oświadcza również że zostaną one wykorzystane do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Składając zamówienie, Kupujący zobowiązuje się automatycznie i bezwzględnie do użytkowania kupowanych produktów we właściwy sposób, zgodnie z ich przeznaczeniem i odpowiednią dbałością pod rygorem utraty gwarancji.

– Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje przez potwierdzenie przyjęcia zamówienia, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę na adres Kupującego. Od tego momentu zamówienie wiąże obie umawiające się Strony.

– Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy, a brak odpowiedzi na nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zdarzają się przypadki niedostarczenia wiadomości (spam lub błąd serwera). Wobec tego najbardziej właściwym jest profilaktyczne potwierdzenie korespondencji drogą telefoniczną.

– Zmiana adresu dostawy po dokonanym już potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i przekazaniu zamówienia do realizacji, może spowodować przesunięcie terminu wysyłki oraz dostawy. Możliwa jest jedynie za dodatkową opłatą za transport i czynności logistyczne.

– Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją zamówienia w przypadku powstania wątpliwości odnośnie do prawdziwości danych Kupującego zawartych w zamówieniu, aż do czasu potwierdzenia (kopie dokumentów rejestrowych, pieczęć firmowa).

– Standardowa wysyłka (poza innymi uzgodnieniami) zamówionego towaru ze stanu magazynowego następuje o godzinie 12:00 od poniedziałku do piątku.

– Kupujący nie może odstąpić od umowy ani uchylić się od jej wykonania w żaden inny sposób, gdy Sprzedawca przystąpił do realizacji zamówienia, tj. potwierdził przyjęcie zamówienia do realizacji. Wszelkie roszczenia mogą być rozpatrzone lub skierowane na drogę sądową, dopiero po zakończeniu realizacji zawartej umowy.

Zamówienie – akceptacja

– Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu akceptacji przez Kupującego wszystkich ustaleń, które są niezbędne do funkcjonowania umowy i rozpoczęcia realizacji.
Potwierdzenie dokonania akceptacji powinno być przesłane drogą elektroniczną przez Zamawiającego, za pomocą wiadomości e-mail.

– Wszystkie dokonywane korekty umowy są przesyłane do Kupującego celem akceptacji. Czas realizacji zamówienia w takim przypadku liczony jest dopiero od momentu otrzymania od Kupującego potwierdzenia akceptacji wprowadzonych zmian.

– Zlecając wykonanie usługi lub usługi produkcyjnej Kupujący zamawia towar, który jest artykułem dedykowanym i nosi cechy indywidualnego przetworzenia.

– Technologie oraz surowce zastosowane do realizacji przedmiotu umowy są często niepowtarzalne w swojej konfiguracji, z tej przyczyny, że są zamówieniem jednostkowym, którego realizacja jest zależna od wielu warunków i narzuconych wymagań.

– Wobec powyższego ustala się, a Kupujący niniejszym akceptuje, że Sprzedawca wykonuje i sprzedaje towary i usługi pozbawione wad, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, oferowanymi możliwościami oraz bazując na aktualnie dostępnych surowcach i prefabrykatach. Jednocześnie Kupujący akceptuje metody i swobodę sposobu wykonania przedmiotu umowy, gdyż nie można określić i opisać z góry wszelkich parametrów przedmiotu produkcji nieseryjnej.

– Kupujący zobowiązany jest poinformować pisemnie Sprzedawcę o specyficznych wymaganiach, ale także o nietypowych warunkach eksploatacji i przeznaczenia, jeszcze przed złożeniem zamówienia. Ma to zapobiec nieporozumieniom a w dalszej kolejności stratom wynikającym z niewłaściwie złożonego zamówienia.

– Kupujący ma obowiązek sprawdzić całą treść zamówionej grafiki pod kątem błędów ortograficznych, redaktorskich i rzeczowych oraz wygląd projektu każdej kolejno nadesłanej wersji. Jeżeli nie wnosi żadnych poprawek, musi to potwierdzić poprzez przesłanie potwierdzenia.
Kupujący od tego momentu ponosi pełną odpowiedzialność za niezauważone błędy występujące w wydrukowanej pracy, a które nie zostały przez niego wskazane na etapie projektowania i uzgadniania.

– Z uwagi na stosowane technologie produkcji, w tym szczególnie druku – podczas produkcji może powstać do 10% rozbieżności w zakresie kolorów, rozmiaru i wagi towaru. W procesach graficznych należy zwrócić uwagę na różnice wynikające ze stosowania odmiennych profili wizualnych: CMYK, RGB i systemów odwzorowania barw jak: Pantone lub RAL.

– Różnice mogą wynikać z zastosowania podobnych a odmiennych surowców i prefabrykatów, które pochodzą od różnych wytwórców i pomimo podobieństwa różnią się swoimi właściwościami. Jedynym w miarę skutecznym zabezpieczeniem realizacji jest zapoznanie się ze specyfikacją produktu (Kartą Produktu) służącego wykonaniu Usługi. W wielu przypadkach dostęp do dokumentów specyfikacji jest utrudniony lub niemożliwy, co może spowodować przedłużenie terminu zawarcia umowy lub odstąpienie jeszcze przed zawarciem.

– Wysyłka realizowana jest przez firmę spedycyjną wezwaną przez Kupującego, Pocztą Polską, lub jest wysłana przez EPAKA Warszawska 147, 05-300 Mińsk Mazowiecki http://minskmazowiecki.epaka.pl/
Orientacyjny czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi 48 godzin (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), a Pocztą Polską: przeciętnie 4 do 7 dni roboczych.

– Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji toku umowy wynikające z działania czynników od niej niezależnych: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, strajków i masowej absencji, opóźnienia powstałe w trakcie transportu prefabrykatów, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. Zdarzeniem losowym można nazwać też awarię urządzeń służących wykonaniu przedmiotu umowy.
W razie wystąpienia takich okoliczności Sprzedawca zobowiązuje się w możliwie najszybszym terminie powiadomić o tym Kupującego.

– Opóźnienie dostawy powstałe na skutek działania firmy spedycyjnej nie należy do odpowiedzialności Sprzedawcy.

2. Cena

– Cena podstawowa towaru (nie zawiera opłat związanych) zawarta jest w cenniku Sprzedawcy lub widnieje w specjalnie do tego przeznaczonych publikacjach.
Ceny podawane przez Sprzedawcę są z reguły podawane jako ceny netto, do których będzie doliczony podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Faktury zagraniczne mogą być wystawione bez konieczności naliczenia podatku obrotowego, jako niepodlegające opodatkowaniu w kraju (N.P.).
Jeżeli opublikowana cena towaru jest ceną brutto, to zawiera odpowiednią i czytelną informację o należnym podatku obrotowym VAT.

– Cenniki Sprzedawcy aktualizowane są tylko okresowo. Wiele surowców i prefabrykatów wycenianych jest na podstawie bieżącego kursu walut obcych.
Dla każdego indywidualnego zamówienia obowiązuje wyłącznie cena ustalona umową, ponieważ bazowała na aktualnych wówczas cenach.

– Właściwa, obowiązująca cena towaru zamówionego przez Kupującego ujęta jest w potwierdzeniu zamówienia Sprzedawcy lub w zamówieniu Kupującego, które zostało potwierdzone.

– Cena towaru nie obejmuje kosztów transportu towaru z siedziby Sprzedawcy do Kupującego lub wskazanego przez niego innego miejsca dostawy.

– Umowa, która zawarta jest na wykonanie usługi produkcyjnej wraz z montażem, zawiera w sobie dwie odrębne i niezależne ceny.

A/ pierwszą ceną jest wynagrodzenie, zapłata za towar. Towar powinien być sprawdzony przez Kupującego lub upoważnionego odbiorcę a transakcja rozliczona.

B/ drugą ceną związaną jest koszt montażu. Jest on możliwy dopiero po odbiorze jakościowym i ilościowym oraz rozliczeniu tej części umowy, która wiąże się z wykonaniem towaru.
Montaż może nastąpić wyłącznie dzięki zabezpieczeniu przez Kupującego wszelkich niezbędnych warunków i udostępnieniu możliwości wykonania.
W przeciwnym wypadku Wykonawca montażu odstąpi od umowy w tym zakresie lub będzie domagał się zwiększonej zapłaty.
Należy zwrócić szczególną uwagę czy w umowie zawarte są koszty odczyszczania, gruntownego przygotowywania lub modernizacji, co samo w sobie może stanowić o konieczności zawarcia kolejnej odrębnej umowy. Należy określić, kto pokrywa koszty materiałów pomocniczych, utylizacji oraz sprzątania (w tym poziom dokładności).

3. Warunki płatności

– Zapłata przez Kupującego uzgodnionej ceny następuje na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT, która jest wystawiana Kupującemu po dokonaniu zamówienia towaru, a następnie zostaje przesłana Kupującemu w formie elektronicznej lub też listem zwykłym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

– Rodzaje rozliczenia ze względu na rodzaj dokonanej transakcji, to kolejno: faktura Pro Forma, faktura zaliczkowa VAT, rozliczeniowa, końcowa faktura VAT lub ewentualnie korygująca faktura VAT.

– Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę w terminie wskazanym na fakturze VAT przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, chyba że w treści faktury zostanie wyznaczona inna forma i płatności (gotówka lub pobranie).
W przypadku, gdy Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności „za pobraniem”, Sprzedający nalicza dodatkową opłatę w wysokości 1% wartości zamówienia, jednak nie mniej niż 5 zł.

– Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki za pobraniem – bez podania przyczyny, jeżeli uzna, że ryzyko takiej realizacji jest zbyt duże.

– Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, wskazanym na fakturze. W przypadku zapłaty gotówkowej za termin dokonania uważa się dzień, w którym środki zostały wpłacone, a Sprzedawca wystawił pokwitowanie.

– W przypadku transakcji o wartości przekraczającej limity kredytowe wyznaczane Kupującemu przez Spółkę, Spółka uprawniona jest żądać przedpłaty części ceny w odpowiedniej wysokości i we wskazanym przez nią terminie. W takiej sytuacji przystąpienie przez Spółkę do realizacji umowy uzależnione jest od dokonania przedpłaty. Opóźnienie w zapłacie przedpłaty trwające dłużej niż 14 dni uprawnia Spółkę od odstąpienia od umowy i nie skutkuje powstaniem dla Kupującego żadnych roszczeń.

4. Dostawy i szczególne warunki

– Odbiór osobisty: towary mogą być odebrane osobiście przez Kupującego lub przez osobę przez niego upoważnioną.
Na Kupującym spoczywa obowiązek właściwego wyposażenia osoby upoważnionej.

– Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej EPAKA o./ Mińsk Mazowiecki na koszt Kupującego.
Na życzenie Kupującego dostawa może zostać zrealizowana za pośrednictwem wskazanej przez niego firmy, po otrzymaniu stosownych danych do wypełnienia dokumentów przewozowych.
W przypadku odbioru towaru przez firmę kurierską wskazaną przez Kupującego – wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe muszą być dostarczone w momencie składania zamówienia.

– Indywidualne pakowanie towaru – według życzenia Kupującego lub wynikające z konieczności specjalnego zabezpieczenia może być przedmiotem dodatkowych opłat. Wynika to z użycia ponadnormatywnych ilości materiałów opakunkowych, zwiększenia ilości paczek oraz kosztów dodatkowej logistyki.

– Dostawy realizowane są na adres Kupującego wskazany w fakturze lub inny adres do doręczenia, który został wyraźnie określony i potwierdzony.

– Kupujący ma obowiązek sprawdzenia otrzymanej przesyłki, w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, pod kątem zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem. Dotyczy to także jakości, ewentualnego uszkodzenia otrzymanego towaru. Rozbieżności powinny zostać odnotowane w dokumencie dostawy. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie, za jego zagubienie lub opóźnienie w dostarczeniu przez firmę kurierską.

– W przypadku odbioru osobistego Kupujący, dokonując odbioru, zobowiązany jest sprawdzić zawartość paczki pod względem zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem oraz pod względem ilościowym i jakościowym. Późniejsze reklamacje nie podlegają uwzględnieniu, a powstałe roszczenia jedynie przepisom rękojmi.

– W przypadku odbioru osobistego Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówienia najpóźniej drugiego dnia po dacie realizacji, w przeciwnym przypadku może zostać narażony na skutki nieprzewidzianych utrudnień spowodowanych codzienną obsługą innych Kupujących.

5. Własność towaru i odpowiedzialność

– W chwili wydania towaru Kupującemu lub w przypadku odbioru przez osobę upoważnioną, ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty towaru przechodzi na Kupującego.

– Towar pozostaje własnością Sprzedawcy aż do czasu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny jego zakupu. W przypadku opóźnienia w zapłacie cena wzrasta o stosowne odsetki ustawowe i koszty związane z należnościami ubocznymi jak np. magazynowanie i dozór.

– Towar taki nie może stanowić dla Kupującego przedmiotu zastawu lub żadnego innego zabezpieczenia.

– Faktura VAT wystawiona za wykonanie przedmiotu umowy, jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty i nie stanowi o nabyciu prawa do posiadania przedmiotu bez zapłaty całkowitej.

– Sprzedający odprowadza podatki, które są należne od momentu wystawienia faktury VAT, bez względu na to, czy Kupujący dokonał zapłaty.
Wobec ewentualnego braku zapłaty za wystawioną fakturę Sprzedawca powiadomi właściwy Urząd Skarbowy w celu dokonania kontroli Kupującego.

6. Gwarancja

– Z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej Sprzedawca gwarantuje, iż dostarczone przez nią towary będą odpowiadać ich specyfikacji w chwili dostawy i będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych.

– Szczegółowe zasady dotyczące okresu gwarancji poszczególnych towarów oferowanych przez Sprzedawcę są za każdym razem indywidualne.
Wynika to zastosowania wielu odrębnie specyfikowanych i normowanych prefabrykatów, na które producenci udzielają zróżnicowanych gwarancji.
Gwarancja Sprzedawcy może dotyczyć więc zasadności użytego surowca, a nie jego trwałości (np. logiczne jest użycie surowca wodoodpornego do zastosowania zewnętrznego).
Żądanie określenia warunków trwałości i zakresu gwarancji na poszczególne materiały używane do produkcji towaru powinno być wniesione przed zakupem wybranego towaru.
Może się okazać bowiem że jeden z licznych elementów użytych do wytworzenia towaru nie spełni oczekiwań Kupującego, co spowoduje jego roszczenia w całości.

– Oferowane przez Sprzedawcę towary noszące znamiona produkcji seryjnej posiadają indywidualne opisy i warunki udzielenia gwarancji.
Jedynie towary wykonane na zamówienie mogą nie być wyposażone w komplet wielu odrębnych kart gwarancyjnych.

– Sprzedawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń wynikających z niedozwolonego, niewskazanego lub niewłaściwego użycia, celowego niszczenia, zaniedbania konserwacji, nieprawidłowych warunków pracy, a także niestosowania się do instrukcji Sprzedawcy (ustnych lub pisemnych).
Przeróbki, modyfikacje lub naprawy towaru wykonane przez osoby trzecie bez zgody Sprzedawcy, z zasady są ryzykiem Kupującego i wyłączają odpowiedzialność gwarancyjną.

– Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o wadzie towaru za pomocą formularza reklamacyjnego (dostępnego na stronie: http://).
W tym zobowiązany jest do dokładnego opisania usterki w terminie: jednak nie później niż trzeciego dnia po dniu dostarczenia towaru lub nie później niż trzeciego dnia po dniu ujawnienia wady, gdy ta wyszła na jaw później.
Ma to zapobiec powstawaniu dalszych zmian, które mogłyby utrudnić czy uniemożliwić naprawę.
Oceny stanu rzeczy w przypadku sporu mogą dokonywać niezależnie wezwani specjaliści i rzeczoznawcy.
W przypadku uchybienia powyższym terminom, które Sprzedający uważa za niezwłoczne, roszczenia gwarancyjne Kupującego związane z istniejącą wadą wygasają.

We wszystkich sporach dotyczących dóbr niekonsumpcyjnych właściwymi są przepisy o rękojmi.

– Reklamowany towar powinien zostać odesłany do Sprzedawcy, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczony i w stanie umożliwiającym jego bezpieczny transport.
Zwracany towar powinien być odpowiednio oznaczony kodem wskazanym przez administratora sprzedaży, który zostanie też o dacie zwrotu poinformowany z dwudniowym wyprzedzeniem.
Towar nieodpowiednio zabezpieczony oraz nieoznakowany nie zostanie przyjęty przez Sprzedawcę i zostanie odesłany na koszt Kupującego.

– Jeżeli towar jest zamontowany, to Kupujący powinien go zdemontować w celu dostarczenia. Jeśli jednak Kupujący jest w stanie wykazać, iż Sprzedający niezasadnie uchybił swojemu obowiązkowi, może wykonać te czynności na koszt i ryzyko Sprzedającego.

– Wadliwy towar przesyłany jest warunkowo na koszt Kupującego, lecz w przypadku uznania reklamacji zostanie refundowany, jeśli tylko uprzednio zostanie ustalona i potwierdzona cena takiej operacji.
Koszt odesłania reklamowanego towaru powinien być kosztem przesyłki standardowej.
W przypadku, jeśli reklamacja nie zostanie uznana, koszty transportu obciążają Kupującego.

– Sprzedawca dopuszcza możliwość rozpatrywania reklamacji na podstawie zdjęć uszkodzenia w kilku różnych ujęciach.
Sprzedawca może prosić również o dostarczanie zdjęć związanych z ekspozycją towaru, a które mogłyby pomóc w prawidłowej ocenie przyczyny powstania wady.
Zdjęcia są przesyłane drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania towaru. Decyzja o sposobie rozpatrzenia należy do administratora sprzedaży.

– W przypadku stwierdzenia wad towaru przez Kupującego, nie może on podejmować żadnych czynności z jego wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procedury reklamacyjnej.

– W przypadku gdy towar okaże się wadliwy, Sprzedawca według własnego wyboru: dostarczy Kupującemu towar wolny od wad, w miejsce towaru wadliwego albo usunie wadę. Możliwe jest uzgodnienie z Kupującym obniżenia ceny za wadliwy towar w wysokości proporcjonalnej do zaistniałych i udokumentowanych wad towaru.

– Usunięcie wady lub dostawa towaru wolnego od wad nastąpi w możliwie jak najszybszym terminie, uwzględniającym charakter i istotę wady oraz ewentualną konieczność sprowadzenia materiałów lub części zamiennych do naprawy.
O terminie Sprzedawca powiadomi Kupującego niezwłocznie po ustaleniu charakteru wady.

– Dostawa towaru wolnego od wad realizowana jest przesyłką standardową na koszt Sprzedawcy do siedziby Kupującego.

– Do złożenia reklamacji wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu towaru.

– Postępowanie reklamacyjne nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za towar w określonym wcześniej terminie.

– Kupujący nie ma prawa, do którego odszkodowania by oczekiwał z tytułu utraconego zysku a związanego z koniecznością postępowania reklamacyjnego, jeśli nie wykaże, że Sprzedający świadomie i w sposób celowy uchybił wykonaniu warunków umowy, a wady ukrył.

– Zgodnie z art. 561 § 3 k.c. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

7. Dane osobowe i obowiązek informacyjny

– Administratorem danych osobowych Kupującego oraz Kupujących będących osobami prawnymi czy jednostkami organizacyjnymi, oraz danych ujawnionych przez Kupującego
w związku z koniecznością dostępu do danych osobowych zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych jest:

A-REK Agnieszka Moroz Wawrzeńczak, NIP: 521-033-52-58

– W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego (jako osoby, której dane osobowe są przetwarzane) lub danych osobowych osób ujawnionych przez Kupującego należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą e-adresu:a_rek@tlen.pl, lub drogą listu zwykłego na adres siedziby Sprzedającego:

A-REK 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kochanowskiego 8 b

– Dane osobowe Kupującego lub związane dane osobowe osób a ujawnione przez Kupującego przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy.
Dotyczy to także:
-wynikających z umowy obowiązków i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych oraz do
-celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.

Podstawa prawna zawarta jest w art. 6 ust. 1 pkt b/, c/ i f/ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

– Dane osobowe Kupującego lub dane osobowe osób ujawnione przez Kupującego będą przetwarzane i przechowywane
-przez okres do czasu zakończenia realizacji zawartej z Kupującym umowy i wynikających z niej obowiązków oraz do celów finansowo – księgowych i podatkowych
-lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
-a następnie po tym okresie będą przetwarzane wyłącznie do celów finansowo – księgowych i podatkowych
-lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i cywilnych.

– Podane lub ujawnione przez Kupującego dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Mogą być udostępniane innym odbiorcom:
-uprawionym do rozliczania i kontroli działalności Kupującego z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa
-podmiotom świadczącym obsługę prawną Kupującego
-firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Kupującego
-operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych
-oraz podmiotom świadczącym usługi kurierskie.

– Wymienione podmioty automatycznie z mocy Ustawy mają obowiązek ochrony tak uzyskanych danych.

– Kupujący lub osoby, których dane osobowe zostaną ujawnione przez Kupującego, mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia, w tym art. 17 Rozporządzenia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

– Kupującemu lub osobom, których dane osobowe zostaną ujawnione przez Kupującego, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w wypadku, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

– Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych jest niemożność realizacji zawartej z Kupującym umowy i wynikających z niej obowiązków. W tej sytuacji na kupującym spoczywa konieczność podania swoich danych osobowych lub danych kontaktowych osób działających w imieniu Kupującego, a konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji zawartej z Kupującym umowy.

8. Postanowienia ogólne

– Powyższe Ogólne Warunki Sprzedaży mają postać elektroniczną. Udostępniane są Kupującym w formie pliku elektronicznego formacie PDF na stronie Sprzedającego: https://top123.pl/regulamin

– Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego.

– W przypadku, gdy Kupujący stosuje własne wzorce umowne, jak regulaminy, wzory umów, a zwłaszcza ogólne warunki umów, to nie znajdują one zastosowania w relacjach ze Sprzedającym.

– Jeżeli jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszym dokumencie OWS okazało się w całości lub w części nieważne albo nieskuteczne, to okoliczność ta w żaden sposób nie wyłącza i nie wpływa na moc pozostałych postanowień.

– Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy zawartej z Kupującym na podstawie tego dokumentu OWS, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

– Rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych na tle treści niniejszych OWS oraz na tle treści lub wykonania umowy zawartej na podstawie ten dokumentu, rozpatrzy sąd powszechny, który jest właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.

– Pobierz: Regulamin i Ogólne Warunki Sprzedaży

TOP123 > Kontakt